Odszkodowanie po wypadku to niejedyne rozwiązanie. Gdzie szukać pomocy?

Odszkodowanie po wypadku to niejedyne rozwiązanie. Gdzie szukać pomocy?
Źródło: Agnieszka jarosz 3 kwietnia 2017

Likwidacja szkód osobowych z OC komunikacyjnego sprawcy to proces złożony. W wielu przypadkach poszkodowani wymagają również leczenia i rehabilitacji. Dla osób po ciężkich wypadkach najważniejszy jest powrót do zdrowia. I właśnie wtedy do akcji wkraczają specjalistyczne instytucje.

Odszkodowania z OC komunikacyjnego sprawcy stanowią jedną z największych pozycji w budżetach towarzystw ubezpieczeniowych. W 2015 roku kwota ta wyniosła 15,5 mld zł z tytułu odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych oraz 19,3 mld zł z polis na życie. Rok 2016 przyniósł ich o blisko 5 proc. więcej. Największa dotychczas kwota wypłaconego odszkodowania osobowego wyniosła prawie 3 mln zł.

Tendencje wzrostowe potwierdza Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), która przyznaje, że szkody osobowe jeszcze kilkanaście lat temu stanowiły kilkanaście procent. Dziś to ponad 20 proc. Obserwując trendy w innych państwach Unii Europejskiej, można założyć, że zarówno liczba zgłaszanych szkód, jak i ich wartość będą rosły.

Sprzyjają temu także dwie interpretacje Sądu Najwyższego. Pierwsza mówi o tym, że istnieje zasadność leczenia i rehabilitacji poszkodowanego w wypadku w prywatnych klinikach na koszt ubezpieczyciela. Poszerzył się także krąg osób, które mogą domagać się zadośćuczynienia, jeśli ich najbliżsi doznali w wypadkach najcięższych obrażeń ciała.

Drugą ważną zmianą jest interpretacja Sądu Najwyższego z 2010 roku, w której stwierdzono, że rodziny ofiar wypadków mogą ubiegać się o zadośćuczynienia za zdarzenia, które miały miejsce przed nowelizacją kodeksu cywilnego, czyli przed 2 sierpnia 2008 roku.

Jakie roszczenia?

Zgodnie z ustawą i w zależności od okoliczności zdarzenia, następstw wypadku, przebiegu leczenia, czy zmiany warunków życia poszkodowani mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, odszkodowania za koszty leczenia oraz rentę. Wszystkie te wydatki w imieniu sprawcy pokrywa firma ubezpieczeniowa, w której wykupił polisę.

Pierwsza z form to świadczenie pieniężne mające zrekompensować cierpienia fizyczne (ból i inne dolegliwości) oraz psychiczne (negatywne uczucia związane z uszkodzeniem ciała, zeszpeceniem, wyłączeniem z normalnego życia, niemożnością kontynuowania działalności zawodowej, funkcjonowania jak przed wypadkiem itp.).

Odszkodowanie za koszty może dotyczyć: leczenia (przejazdów do szpitala, poradni, na rehabilitację itp.), zniszczonych w wyniku wypadku rzeczy i odzieży, przejazdów osób najbliższych, opieki sprawowanej przez inne osoby, zleconej przez lekarza diety, wyrównywania utraconych dochodów, zakupu sprzętu do rehabilitacji, ortopedycznego, czy przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Trzecią z możliwych form pomocy jest renta. Może być przyznana z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli poszkodowany ma stałe, miesięczne, zwiększone potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją oraz koniecznością zapewnienia opieki. Poszkodowany może ubiegać się o rentę wyrównawczą, jeśli utracił stale lub czasowo, częściowo lub całkowicie zdolność do pracy. Rentę otrzymać można także wtedy, gdy na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, poszkodowany utracił (czasowo lub trwale) korzyści, które mógł uzyskać dzięki swoim indywidualnym cechom – np. talentowi, ponadprzeciętnym zdolnościom, specjalistycznemu wykształceniu i wysokim kwalifikacjom.

Zdrowie ważniejsze od pieniędzy

Jednak jak twierdzą sami poszkodowani, nie pieniądze, ale powrót do normalnego życia jest najważniejszym celem po wypadku. Towarzystwa, starając się sprostać oczekiwaniom wobec wyśrubowanych standardów obsługi, coraz częściej wychodzą poza schemat i otaczają klienta dodatkową opieką. Mamy tu na myśli szczególnie szkody osobowe.

W związku z tym osiem lat temu ERGO Hestia zdecydowała się na utworzenie Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP). Czym ono jest? Obecnie CPOP działa już jako odrębna spółka, również na rzecz innych ubezpieczycieli. To podmiot oferujący dostęp do lekarzy, rehabilitantów, psychologów i innych specjalistów, którzy opracowują dla poszkodowanych indywidualny program pomocy. I nie chodzi tylko i wyłącznie o wymiar fizyczny, ale także naukę nowego zawodu, przystosowanie do nowej sytuacji społecznej czy opiekę psychologa.

- Współpraca z taką jednostką jak Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym zakłada obopólne korzyści dla ubezpieczyciela i poszkodowanego – mówi Filip Nerc, dyrektor Biura Likwidacji Szkód – Ekspertyza w ERGO Hestii. W ramach pomocy poszkodowanym oferujemy program rehabilitacji medycznej, wdrażany jak najwcześniej, konstruowany w oparciu o kompleksową ocenę funkcjonalną poszkodowanego, wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz działania zmierzające do aktywizacji zawodowej poszkodowanego. Poszkodowani cenią sobie też wsparcie informacyjne np. wskazanie im innych podmiotów i instytucji, które można włączyć w proces powrotu do społeczeństwa. Wszystkie elementy są tworzone w oparciu o serię rozmów z poszkodowanymi, wywiady lekarskie, bardzo dokładne wywiady rodzinne i środowiskowe. To zwiększa szanse na powodzenie programu, a klienci chwalą opiekę. Druga zaleta to wyjątkowość świadczeń. Poszkodowany rzadko ma szansę otrzymać podobne świadczenia w ramach NFZ – koszt takiego programu rehabilitacyjnego jest zazwyczaj bardzo wysoki. Zależy on od konkretnego przypadku – nie ma jednej stawki, ale to kwoty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Korzyści ze współpracy z CPOP odnosi również firma. W przypadku ERGO Hestii najważniejsze są dwa aspekty. Po pierwsze, widzimy zadowolenie i wdzięczność poszkodowanych, którzy powrócili do zdrowia – ich opinia o jakości usług, którą dzielą się z rodzinami i znajomymi, jest bezcenna. Ponadto programy rehabilitacyjne oznaczają redukcję ewentualnych roszczeń rentowych poprzez przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności funkcjonalnej oraz aktywności społecznej i zawodowej poszkodowanego. Co więcej, rehabilitując poszkodowanego za pośrednictwem takich partnerów jak Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, minimalizujemy zagrożenie nieprofesjonalną, nieskuteczną, a czasem wręcz przynoszącą niekorzystne efekty rehabilitacją – która może oznaczać zwiększenie roszczeń. Z kolei bieżąca kontrola procesu leczenia poszkodowanego oznacza dla nas większą precyzję przy wycenie szkody. Oczywiście, po stronie firmy zawsze jest ryzyko, że rehabilitacja się nie powiedzie – i tak czy inaczej, rentę trzeba będzie wypłacać. To ryzyko ubezpieczyciel bierze na siebie – dodaje Filip Nerc.

W ramach indywidualnych planów pomocy oferowanych przez CPOP, poszkodowani są intensywnie leczeni i rehabilitowani w wiodących placówkach medycznych w kraju. Jeśli to możliwe w dłuższej perspektywie odzyskują samodzielność, wracają do maksymalnej możliwej sprawności. W ciągu ośmiu lat dzięki CPOP z sukcesem zakończyło rehabilitację ponad 100 osób. Kolejnych kilkadziesiąt wraca do zdrowia.

CPOP – na ratunek

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym jest specyficzną instytucją. Działa na zlecenie ubezpieczycieli i realizuje swoje usługi dopiero po otrzymaniu z towarzystwa zlecenia na diagnozę społeczno-zawodową, diagnozę medyczną lub przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Pomocy.

– CPOP to jedyna na rynku polskim ekspercka firma, która upowszechnia w Polsce innowacyjną formułę pomocy dla osób najciężej poszkodowanych w wypadkach – wyjaśnia Katarzyna Świsłowska, dyrektor CPOP. – Efekty nie przyszły od razu, wielu poszkodowanych nie było pewnych, czy dokonują właściwego wyboru, decydując się na rehabilitację. Widząc te bariery, od początku pośredniczymy w komunikacji pomiędzy poszkodowanymi a towarzystwami ubezpieczeń. Przeprowadzamy wszechstronną diagnozę, a następnie opracowujemy Indywidualny Plan Pomocy (IPP). Tylko tak dopasowana rehabilitacja pozwala poszkodowanym wrócić do pełni życia (w tym do pracy) po ciężkim wypadku – dodaje.

CPOP współpracuje z wiodącymi prywatnymi klinikami medycznymi i ośrodkami rehabilitacyjnymi w całej Polsce. Eksperci Centrum osobiście spotykają się z poszkodowanymi i ich rodzinami. Przeprowadzają odpowiednią diagnozę społeczno-zawodową i na bazie zebranych informacji proponują określone rozwiązania.

Wszelkie koszty rehabilitacji oraz pomocy, które sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, pokrywają towarzystwa ubezpieczeniowe, które zleciły taką pomoc. Po każdym etapie rehabilitacji poszkodowani i ubezpieczyciel otrzymują raport o postępach i decydują, jakie kolejne kroki podjąć.

Z pomocy CPOP skorzystał między innymi Tomasz Kowalski, zwycięzca IV edycji „Must Be the Music”, który uległ poważnemu wypadkowi i dziś jeździ na wózku inwalidzkim. Na szczęście dzięki szybkiej rehabilitacji wrócił do śpiewania, odzyskał samodzielność  i w supernowoczesnym egzoszkielecie, który jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce  zakupiła ERGO Hestia, stawia pierwsze kroki. Tomek Kowalski to jedna z ponad 290 osób, które są lub były objęte opieką CPOP, w ramach indywidualnych programów pomocy i innych programów wsparcia.

Wsparcie dla niepełnosprawnych

W obszarze aktywizacji zawodowej CPOP współpracuje z Fundacją Integralia, powołaną z inicjatywy ERGO Hestii w 2004 roku, czyli na długo przed zainicjowaniem programu kompleksowej rehabilitacji najciężej poszkodowanych w wypadkach. Głównym  jej zadaniem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w realizacji swoich zamierzeń zawodowych na rynku pracy.  Jedną z grup odbiorców działań fundacji są klienci towarzystw ubezpieczeniowych - osoby poszkodowane w wypadkach, które często muszą zmierzyć się z koniecznością objęcia nowej ścieżki zawodowej. W takich przypadkach niezwykle cenne jest kilkunastoletnie doświadczenie Fundacji w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Od początku  istnienia Integralii ponad  800 osób otrzymało wsparcie w procesie poszukiwania pracy. Indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. kariery, warsztaty ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych (autoprezentacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem itp.), staże i kursy zawodowe to główne działania zmierzające do usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Zespół Fundacji tworzą specjaliści, którzy podpowiadają osobom z niepełnosprawnością, jak stać się konkurencyjnym na rynku pracy: budować i wykorzystywać własny potencjał, swoje umiejętności i atuty, zamiast koncentrować się na ograniczeniach.

Fundacja tworzy również przestrzeń do współpracy różnych środowisk – angażuje np. pracodawców, pracowników uczelni i szkół do promowania postaw otwartości wobec osób z niepełnosprawnościami.

To nie jedyne działania, jakie podejmuje Fundacja. W ubiegłym roku powstała nowa platforma www.doradza.my, gdzie można się dowiedzieć, jak rozwijać kompetencje, by świadomie i bez kompleksów wejść na rynek pracy. Platforma ta to także miejsce spotkań online. Została zaprojektowana po to, by umożliwić jak najszerszemu gronu osób z niepełnosprawnością korzystanie z wiedzy i doświadczenia doradców ds. kariery, psychologów i ekspertów z rynku pracy bez konieczności wychodzenia z domu. 

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym także współpracuje z Fundacją Integralia,korzystając  z jej sieci doradców ds. zatrudnienia zlokalizowanych w całej Polsce i mających wieloletnie doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej. To bardzo indywidualny proces, na który składają się doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Połączenie tych dwóch elementów daje większe szanse na osiągnięcie końcowego celu: podjęcia przez poszkodowanego w wypadku zatrudnienia zgodnego z jego kwalifikacjami zawodowymi i możliwościami psychofizycznymi.

Doradca ds. zatrudnienia zapewnia poszkodowanemu kompleksowe wsparcie. Wraz z nim rozpoznaje zawodowe preferencje, analizuje predyspozycje i mocne strony, określa optymalną ścieżkę zawodową. Pomaga dotrzeć do ofert pracy i złożyć skuteczne dokumenty aplikacyjne, a następnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Nawet wtedy, gdy poszkodowany już rozpocznie pracę, nadal może liczyć na wsparcie Fundacji w adaptacji w nowym miejscu pracy, a przez cały czas doradca ds. zatrudnienia jest w kontakcie z ekspertem CPOP opiekującym się poszkodowanym.

Wszystkie te działania stanowią istotne dopełnienie procesu likwidacji szkody ERGO Hestii, którego głównym celem jest skuteczny powrót poszkodowanego do aktywności na miarę jego maksymalnych możliwości, do samorealizacji i normalnego życia.

Poleć ten artykuł znajomym:
Udostępnij Tweetnij Wykop