A po pracy będziemy wolontariuszami

A po pracy będziemy wolontariuszami
Źródło: Monika Rosmanowska 21 marca 2017

Sadzą żonkile, które mają  wesprzeć kampanię na rzecz  hospicjów, urządzają kolorowe świetlice na szpitalnych oddziałach dziecięcych i honorowo oddają krew. Pracownicy polskich firm coraz chętniej angażują się w wolontariat pracowniczy. Po co?

Wolontariusze średniego szczebla

Wolontariat pracowniczy to nowy trend w polskim biznesie.Polega na wspieraniu przez pracodawcę finansowo i organizacyjnie działalności pracowników na rzecz potrzebujących. Mogą to być: udział w ogólnopolskich akcjach społeczno-charytatywnych, tworzenie firmowych programów społecznych, pomoc podczas wyjazdów integracyjnych lub szkoleniowych czy projekty zainicjowane przez samych zatrudnionych.

Według badań Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie pracownicy-wolontariusze najczęściej działają w takich dziedzinach, jak m.in.:

  • oświata, edukacja, wychowanie;
  • pomoc społeczna;
  • ekologia, ochrona środowiska, przyroda;
  • ochrona zdrowia;
  • kultura.

Ich pomoc dociera przede wszystkim do dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, społeczności lokalnych, ubogich rodzin, osób niepełnoprawnych i przewlekle chorych.

Z badań stowarzyszenia wynika, że chętniej w wolontariat pracowniczy angażują się kobiety, osoby w przedziale wiekowym 30-40 lat i pracownicy średniego szczebla. Najczęściej kilka razy w roku.

Zjawisko z potencjałem

Polskie firmy coraz śmielej wdrażają u siebie wolontariat pracowniczy. Zapoczątkowany przez duże, ponadnarodowe korporacje od niedawna zaczął być także realizowany w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 – Jako kraj jesteśmy jednak na początku drogi, a największy potencjał do działań społecznych drzemie właśnie w pracownikach sektoramałych i średnich firm– uważa Karol Krzyczkowski, koordynator projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji upowszechniającej ideę CSR.

Wolontariat pracowniczy rozwija się wszędzie tam, gdzie pracownicy na co dzień są blisko ludzi. Raporty „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawane regularnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wskazują, że najbardziej rozpowszechnione są działania realizowane przez firmy sektora finansowego i telekomunikacyjnego.

 – Te, których pracownicy, poprzez sieci salonów i placówek, mają bliski kontakt z klientami, przedstawicielami swoich społeczności – zwraca uwagę Karol Krzyczkowski.

Cel: rozwiązanie problemu

To, jak wygląda wolontariat pracowniczy, zależy wyłącznie od firmy, która go realizuje.

– Rodzaje projektów w znacznym stopniu zależą od tego, jak bardzo rozwinęła się idea działań społecznych wśród pracowników, jakie mechanizmy wsparcia stworzył pracodawca – sugeruje Karol Krzyczkowski.

Na początku są to najczęściej różnego rodzaju akcje, m.in. remonty czy pomoc w organizacji festynów i wydarzeń kulturalnych, realizowane przez dużą grupę pracowników w ciągu jednego dnia, np. w trakcie wyjazdów integracyjnych.

 Kolejny poziom rozwoju to stworzenie stabilnego programu grantowego dla pracowników.

– Każdy z nich może zebrać zespół współpracowników, znaleźć odpowiednie działanie i zgłosić się po określone wsparcie finansowe do swojego pracodawcy. Różnorodność realizowanych projektów zależy już tylko od pomysłowości pracowników i potrzeb społeczności, z których pochodzą – mówi Krzyczkowski.

Ostatni krąg wtajemniczenia to wolontariat kompetencyjny. Pracownik jako samodzielny wolontariusz wykorzystuje swoją specjalistyczną wiedzę i umiejętności, by rozwiązać konkretny problem.

 – Jest to najbardziej wymagający i najtrudniejszy do przygotowania oraz realizacji wolontariat. Można go porównać do indywidualnego wsparcia merytorycznego czy indywidualnych, szytych na miarę konsultacji. Wiele firm do realizacji takiego wolontariatu dąży, ale są to działaniawciąż rzadko spotykane w Polsce – nie ma wątpliwości Karol Krzyczkowski.

Pole żonkili

Przykładów wolontariatu pracowniczego na rodzimym rynku jest sporo. Fundacja Orange realizuje projekt „Bajkowe kąciki”. Do końca 2016 roku na oddziałach dziecięcych w szpitalach w całym kraju powstało 130 kolorowych świetlic. Pracownicy Danoneod 2003 roku jako wolontariusze wspierają Ogólnopolską Zbiórkę Żywności „Podziel się Posiłkiem”, organizowaną przez Banki Żywności. W Kompanii Piwowarskiej działa Kompania Wolontariuszy i Platforma Wolontariatu, na której różne organizacje mogę zgłaszać swoje projekty do realizacji.

A w ERGO Hestii od 2013 roku funkcjonuje Hestyjne Centrum Wolontariatu, które współpracuje m.in. z Fundacją Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integraliaoraz Fundacją Artystyczna Podróż Hestii, wspierającą młodych polskich artystów.

 - Siłą wolontariatu pracowniczego Grupy ERGO Hestia jest różnorodność wolontariackiej oferty. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy aż 45 rozmaitych akcji. W tym zawierały się między innymi akcje charytatywne, warsztaty twórcze oraz inicjatywy prośrodowiskowe, rekreacyjne czy artystyczne. Jesteśmy otwarci na każdy rodzaj  działań, nie skupiamy się na jednym rodzaju beneficjentów. Tak rozumiemy wolontariat pracowniczy – jako oddolne działanie, które samo w sobie sprawia nam satysfakcję  i nie jest kolejnym zadaniem przydzielonym przez przełożonych! Tutaj pracownicy zaangażowani w wolontariat mają pełną dowolność – mówi Beata Olszewska, koordynator Hestyjnego Centrum Wolontariatu.

 W ERGO Hestii działa również chór Grupa Dobrego Brzmienia, aod 10 lat blisko 200 pracowników firmy honorowo oddaje też krew. Dwa razy na kwartał pod sopocką siedzibę firmy przyjeżdża tzw. krwiobus. W ciągu tej dekady udało się pomóc 6600 osobom i oddać ponad 650 litrów krwi. Pracownicy ERGO Hestii działają również na rzecz hospicjów. W październiku w Parku Hestii, na granicy Gdańska i Sopotu,200 wolontariuszy posadziło 3000 cebulek żonkili, które wiosną zostaną ścięte i rozdane uczestnikom ulicznej kwesty w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei”. Jej celem jest wspieranie ruchu hospicyjnego w kraju.

 - Przyjęliśmy, że każdy nasz pracownik, jeśli tylko będzie miał chęci i zacięcie do społecznikowskiego działania, będzie mógł je realizować  wraz z kolegami i koleżankami z pracy w Hestyjnym Centrum Wolontariatu. Wsparcie firmy jest nieocenione, bo praktycznie zawsze korzystamy z pomocy i zasobów, jakie udostępnia ERGO Hestia. W tym miejscu warto wrócić do genezy Hestyjnego Centrum Wolontariatu, które powstało jako całkowicie oddolny ruch pracowników i działa w odpowiedzi na zgłaszane przez nich problemy, potrzeby i pomysły. Jednym z ostatnich przykładów może być Świąteczna Paczka Hestian – akcja, w ramach której pomoc kierujemy do ubogich rodzin. Beneficjentów wskazali sami pracownicy i również oni dalej skoordynowali tę akcję. Chcemy, żeby wiedzieli, że dla firmy ich wybory, zaangażowanie i wrażliwość  są ważne – dodaje Beata Olszewska.

 Po co wolontariuszom wolontariat?

Działając w ramach wolontariatu pracowniczego, wolontariusze dzielą się swoim czasem, pracą, zaangażowaniem. W zamian zdobywają doświadczenie, kontakty i nowe umiejętności.

– Każdy wychodzi więc z wolontariatu wyposażony znacznie lepiej, niż wyszedłby z niejednego szkolenia, bo przez praktykę ma okazję zwiększyć swoje kompetencje z zakresu komunikowania się, przywództwa, podejmowania decyzji, zarządzania projektem i zarządzania ludźmi, motywowania czy planowania i organizacji pracy – zapewnia Karol Krzyczkowski.

Z punktu widzenia pracodawcy wolontariat jest tańszy i bardziej efektywny niż zorganizowanie szkolenia pracowników.

 – Firma zyskuje też praktyczne narzędzie do wdrażania swojej strategii odpowiedzialności. To dzięki wolontariuszom nawiązuje kontakty wśród interesariuszy: organizacji pozarządowych i instytucji korzystających z efektów zaangażowania pracowników. Wdraża także konkretne, wymierne działania, dostosowane do potrzeb społeczności i odpowiadające ich oczekiwaniom – wylicza Krzyczkowski.

Po stronie korzyści z wdrożenia wolontariatu pracowniczego w firmie można także wpisać zwiększenie poziomu integracji pracowników, ich zaangażowania i motywacji, zadowolenia i satysfakcji z pracy, a także poprawienie wizerunku samego przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie. Wolontariat pracowniczy zmienia również podejście pracowników do firmy, która staje się nie tylko miejscem zarobku, ale też realizowania innych celów życiowych.

 

Poleć ten artykuł znajomym:
Udostępnij Tweetnij Wykop